50. My Prayer of Dedication

Ab G#

Shape: 4,6,6,5,4,4

A#7 Bb7

Shape: X,1,3,1,3,1

Bb7sus4

Shape: X,1,1,1,4,1

Cm

Shape: X,3,5,5,4,3

Ab6/Eb G#6/Eb

Shape: X,X,1,3,4,3

Fm

Shape: 1,3,3,1,1,1

Gm

Shape: 3,5,5,3,3,3

G7

Shape: 3,2,0,0,0,1

Capo Fret 3

Am

Shape: X,0,2,2,1,0

C

Shape: X,3,2,0,1,0

Dm

Shape: X,X,0,2,3,1

Em

Shape: 0,2,2,0,0,0

E7

Shape: 0,2,0,1,0,0

F

Shape: 1,3,3,2,1,1

G7

Shape: 3,2,0,0,0,1

G7sus4

Shape: 3,3,3,0,3,X

Ab G#

Shape: 4,2,3,2

A#7 Bb7

Shape: 1,2,1,1

Bb7sus4

Shape: 1,3,1,1

Cm

Shape: 0,3,3,3

Ab6/Eb G#6/Eb

Shape: 1,3,4,3

Fm

Shape: 1,0,1,3

Gm

Shape: 0,2,3,1

G7

Shape: 0,2,1,2