Choices ― 明日への道 ―

Ab G#
466544

Shape: 4,6,6,5,4,4

Ab/C G#/B#
X31144

Shape: X,3,1,1,4,4

A# Bb
X13331

Shape: X,1,3,3,3,1

Bbsus4
X11341

Shape: X,1,1,3,4,1

A#7 Bb7
X13131

Shape: X,1,3,1,3,1

Cm7
X35343

Shape: X,3,5,3,4,3

Ab6/Eb G#6/Eb
XX1343

Shape: X,X,1,3,4,3

Fm
133111

Shape: 1,3,3,1,1,1

Gm7
353333

Shape: 3,5,3,3,3,3

フレット1カポ

A
X02220

Shape: X,0,2,2,2,0

Asus4
X00230

Shape: X,0,0,2,3,0

A7
X02020

Shape: X,0,2,0,2,0

Bm7
X20202

Shape: X,2,0,2,0,2

D
XX0232

Shape: X,X,0,2,3,2

Em
022000

Shape: 0,2,2,0,0,0

F#m7 Gbm7
202220

Shape: 2,0,2,2,2,0

G
320003

Shape: 3,2,0,0,0,3

G/B
X20033

Shape: X,2,0,0,3,3

Ab G#
466544

Shape: 4,2,3,2

Ab Ab/C G#/B#
X31144

Shape: 5,3,4,3

A# Bb
X13331

Shape: 2,1,0,1

Bbsus4
X11341

Shape: 3,3,1,1

A#7 Bb7
X13131

Shape: 1,2,1,1

Cm7
X35343

Shape: 3,3,3,3

Ab6/Eb G#6/Eb
XX1343

Shape: 1,3,4,3

Fm
133111

Shape: 1,0,1,3

Gm7
353333

Shape: 0,2,1,1

      
options space=20 stave-distance=20 scale=1 tabstave notation=true key=C time=4/4 tablature=true notes :q d 0/2 :8 0/3 :q s 0/3 2/4 | :q d 0/2 :8 0/3 :q s 0/3 :8## 3/4 | :q d 0/3 :8 2/4 :q s 2/4 2/5 | 0/3 :8 3-3/4 :q s 3/4 :8## 2/4 tabstave notation=true key=C tablature=true notes :q d 0/2 :8 0/3 :q s 0/3 :8 2-3/4 | :q d 0/3 :8 2/4 :q s 2/4 :8## 3/5 | :q 2/5 :8## 2/4 2-3/4 0-0/3 ^4^ tabstave notation=true key=C tablature=true notes :16 2/3 0/3 :8 3/4 :q s 3/4 #4# :8## 2/4 =|| 0/2 :q 0/2 :8 0/3 :q s 0/3 :8 2-2/4 | 0/2 :q 0/2 :8 0/3 :q s 0/3 :8## 3/4 tabstave notation=true key=C tablature=true notes :q 0/3 :8 2-2/4 :q s 2/4 2/5 | 0/3 :8 3-3/4 :q s 3/4 :8## 2/4 | 0/2 :q 0/2 :8 0/3 :q s 0/3 2/4 tabstave notation=true key=C tablature=true notes :h 1/2 0/2 | :16 0/3 3/4 :8 2/4 :h s 2/4 :8 2-0/4 | :h s 0/4 :q #4# :8## 2/4 =|| :q d 0/2 :8 0/3 :q d s 0/3 :8 2/4 | :q d 0/2 :8 0/3 :q s 0/3 :8## 3/4 tabstave notation=true key=C tablature=true notes :q 0/3 2/4 :8 2/4 s 3/4 0-0/3 ^4^ | s 0/3 :q 0/2 :8 3/4 :q s 3/4 :8## 2/4 | 0/2 :q 0/2 :8 0/3 :q s 0/3 2/4 tabstave notation=true key=C tablature=true notes :8 1/2 :q 0/2 :8 0/3 :q s 0/3 :8 2-3/4 | :q d 0/3 2/4 :8 2/4 s 3/4 0/3 0/2 ^4^ :h s 0/2 :8## 2/4 :q 3/4 =|| tabstave notation=true key=C tablature=true notes :q d 0/3 :8 2/4 :q s 2/4 3/5 | :q d 0/3 :8 0/4 :q s 0/4 :8## 2/5 | :q d 0/3 :8 2/4 :q s 2/4 3/5 | :q d 0/3 :q 0/4 :8 s 0-2/4 :q #4# tabstave notation=true key=C tablature=true notes :8 0/2 :q 0/2 :8 0/3 :q s 0/3 2/4 | :8 0/2 :q 0/2 :8 3/4 :q s 3/4 #4# | :8 0/2 :q 0/2 :8 0/3 :q s 0/3 2/4 tabstave notation=true key=C tablature=true notes :8 0/2 :q 0/2 :8 3/4 :h s 3/4 | ## :q #4# :8## 2/4 =|| 0/2 :q 0/2 :8 0/3 :q s 0/3 :8 2-2/4 tabstave notation=true key=C tablature=true notes 0/2 :q 0/2 :8 0/3 :q s 0/3 :8## 3/4 | :q 0/3 2/4 :8 2/4 s 3/4 0-0/3 ^4^ | s 0/3 0/2 0/3 3/4 ^4^ s 3/4 0/3 :q #4# tabstave notation=true key=C tablature=true notes :8 0-0-0/2 0/3 ^4^ :q s 0/3 :8 2-2/4 | 1-0/2 0/2 :16 0/3 3/4 :q s 2/4 :8 2-3/4 tabstave notation=true key=C tablature=true notes :q d 0/3 :q 0/3 :8 0/3 s 2-0/3 3/4 ^4^ | :h d s 3/4 :8## 3/5 | :q d 0/3 :8 2/4 :q s 2/4 2/5 | :q d 0/3 :8 0/4 :q s 0/4 :8 3/5 0/4 =|| tabstave notation=true key=C tablature=true notes :w s 3/5 | #6# | #6# | #6# =|| :8 0/2 :q 0/2 :8 0/3 :q s 0/3 2/4 | :8 0/2 :q 0/2 :8 0/3 :q d s 0/3 :8 3/4 tabstave notation=true key=C tablature=true notes :q d 0/3 :8 2/4 :q s 2/4 0/3 | :8 2/3 s 0/3 3-3/4 ^4^ :q s 3/4 #4# | :8 0/2 :q 0/2 :8 0/3 :q s 0/3 2/4 tabstave notation=true key=C tablature=true notes :8 1/2 :q 0/2 :16 0/3 3/4 :q 2/4 :8 2-3/4 | :q d 0/3 :q 0/3 :8 0-2-0-0/3 ^4^ | :w s 3/4 =|=