19. Das Abendmahl des Herrn

A# Bb

Shape: X,1,3,3,3,1

Cm

Shape: X,3,5,5,4,3

D

Shape: X,X,0,2,3,2

Dm

Shape: X,X,0,2,3,1

D7

Shape: X,X,0,2,1,2

D7sus4

Shape: X,X,0,0,1,3

Ab6/Eb G#6/Eb

Shape: X,X,1,3,4,3

D#m Ebm

Shape: X,6,8,8,7,6

F7

Shape: 1,3,1,2,1,1

Gm

Shape: 3,5,5,3,3,3

Kapodaster Bund 3

Am

Shape: X,0,2,2,1,0

B Cb

Shape: X,2,4,4,4,2

Bm Cbm

Shape: X,2,4,4,3,2

B7

Shape: X,2,1,2,0,2

Asus2/B

Shape: X,2,2,2,0,0

C

Shape: X,3,2,0,1,0

Cm

Shape: X,3,5,5,4,3

D7

Shape: X,X,0,2,1,2

Em

Shape: 0,2,2,0,0,0

G

Shape: 3,2,0,0,0,3

A# Bb

Shape: 2,1,0,1

Cm

Shape: 0,3,3,3

D

Shape: 2,2,2,0

Dm

Shape: 2,2,1,0

D7

Shape: 2,2,2,3

D7sus4

Shape: 2,2,3,3

Ab6/Eb G#6/Eb

Shape: 1,3,4,3

D#m Ebm

Shape: 3,3,2,1

F7

Shape: 2,3,1,3

Gm

Shape: 0,2,3,1